УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Черкаській області

» Діяльність » протидія корупції » Антикорупційна програма Служби автомобільних доріг у Черкаській області

Антикорупційна програма Служби автомобільних доріг у Черкаській області

 

 

Додаток

до наказу Служби автомобільних

доріг у Черкаській області

__13.03.2018    24 

 

 

 

   АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Служби автомобільних доріг у Черкаській області

Преамбула

Цією Антикорупційною програмою Служба автомобільних доріг у Черкаській області   (далі - Служба) проголошує, що її працівники, посадові особи, начальник Служби у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов’язаним з нею діям.

І. Загальні положення

1. Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Служби.

2. Антикорупційна програма встановлює стандарти та вимоги не нижчі, ніж передбачені Законом України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) та Типовою антикорупційною програмою, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції.

3. Терміни в Антикорупційній програмі вживаються у значеннях, наведених в Законі.

4. Антикорупційну програму затверджено наказом начальника Служби після її обговорення з працівниками і посадовими особами Служби.

5. Текст Антикорупційної програми перебуває у постійному відкритому доступі для працівників, посадових осіб Служби, а також для її ділових партнерів.

ІІ. Сфера застосування та коло особ, відповідальних за реалізацію Антикорупційної програми

1. Антикорупційна програма є обов’язковою для виконання усіма працівниками Служби, включаючи посадових осіб усіх рівнів та начальника Служби.   

2. Антикорупційна програма також застосовується Службою у її правовідносинах із діловими партнерами, у тому числі органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

3. Здійснення заходів щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми в межах своїх повноважень провадять:

 

1) начальник Служби

2) посадова особа Служби, відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми (далі - Уповноважений), правовий статус якої визначається Законом і Антикорупційною програмою. У разі відсутності у штатному розписі Служби відповідної посади, обов’язок з проведення роботи з питань запобігання та виявлення корупції, реалізації Антикорупційної програми наказом начальника Служби може бути покладено на особу, яка відповідає вимогам, передбачені розділом VI Антикорупційної програми;

3) посадові особи Служби всіх рівнів та інші працівники Служби (далі - працівники).

ІІІ. Антикорупційні заходи у діяльності Служби

1. Перелік антикорупційних заходів у діяльності Служби

1. Служба забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності.

2. Антикорупційні заходи включають:

1) періодичну оцінку корупційних ризиків у діяльності Служби;

2) антикорупційні стандарти і процедури у діяльності Служби.

3. Основними антикорупційними стандартами і процедурами Служби є :

1) ознайомлення нових працівників із змістом Антикорупційної програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції;

2) положення щодо обов’язкового дотримання Антикорупційної програми;

3) механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, а також конфіденційність цих повідомлень та захист викривачів;

4) здійснення Уповноваженим та працівниками функцій щодо запобігання корупції;

5) процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування і накладення дисциплінарних стягнень;

6) норми професійної етики та обов’язки і заборони для працівників;

7) механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів;

8) обмеження щодо подарунків;

9) нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми.

2. Періодична оцінка корупційних ризиків у діяльності Служби

1. Служба не менше одного разу на рік здійснює внутрішню оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності.

2. Корупційним ризиком є обґрунтована ймовірність настання події корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення або порушення вимог Антикорупційної програми.

3. Оцінка корупційних ризиків в Службі проводиться комісією з оцінки корупційних ризиків (далі - комісія).

Порядок діяльності та склад комісії затверджуються начальником Служби.

До складу комісії входять Уповноважений (голова комісії), керівники структурних підрозділів Служби, а також інші працівники, визначені начальником Служби за погодженням з Уповноваженим.

На час проведення оцінки корупційних ризиків за ініціативою Уповноваженого до роботи комісії, без включення до її складу, можуть залучатися інші працівники Служби , а також незалежні експерти чи спеціалісти.

Уповноважений, з метою недопущення конфлікту інтересів або необ’єктивності у роботі комісії, при розподілі функцій між членами комісії бере до уваги коло їх посадових обов’язків в Службі.

4. Метою діяльності комісії є запобігання, виявлення і усунення корупційних ризиків у діяльності   начальника Служби та працівників Служби.

5. Корупційні ризики у діяльності Служби поділяються на внутрішні та зовнішні.

Внутрішні корупційні ризики ідентифікуються в організаційно-управлінських, фінансово-господарських, кадрових, юридичних процесах діяльності Служби.

Зовнішні корупційні ризики ідентифікуються у діяльності ділових партнерів, у тому числі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, з якими Служба  перебуває у ділових правовідносинах.

6. За результатами ідентифікації корупційних ризиків комісією відповідно до порядку її діяльності здійснюються їхнє визначення та опис, класифікація за категоріями та видами.

7. За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Служби комісія готує письмовий звіт, що засвідчується підписами членів комісії.

Звіт складається за формою і структурою, визначеними в порядку діяльності комісії.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків надається начальнику Служби   і повинен містити:

1) ідентифіковані корупційні ризики, а також причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють;

2) оцінку виявлених корупційних ризиків;

3) пропозиції щодо заходів із запобігання, усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.

Текст звіту надається для ознайомлення працівникам Служби, а також може бути оприлюднений на веб-сайті Служби.

8. Якщо під час заходів щодо оцінки корупційних ризиків Уповноважений виявить факт порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед начальником Служби питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.

9. Служба не рідше ніж один раз на три роки повинна проходити зовнішню оцінку корупційних ризиків, яку проводять організації, що надають аудиторські, юридичні чи консалтингові послуги, або незалежні експерти.

10. За результатами опрацювання звіту внутрішньої та/або зовнішньої оцінки корупційних ризиків начальник Служби вживає необхідних заходів для запобігання, виявлення і протидії корупції у діяльності Служби, у тому числі шляхом зміни існуючих антикорупційних стандартів та процедур.

3. Опис антикорупційних стандартів і процедур у діяльності Служби

1. З метою формування належного рівня антикорупційної культури Уповноваженим для нових працівників  проводиться обов’язкове вступне ознайомлення із положеннями Закону, Антикорупційної програми та пов’язаних з нею документів.

2. Положення щодо обов’язковості дотримання Антикорупційної програми включаються до правил внутрішнього трудового розпорядку Служби, положень про структурні підрозділи, посадових інструкцій, а також можуть включатися до договорів, які укладаються Службою.

Примірні форми антикорупційних застережень розробляються Уповноваженим з урахуванням сфер діяльності Служби.

3. Для повідомлення   про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень (далі - повідомлення) працівниками Служби, Уповноважений розміщує відповідну інформацію на інформаційних стендах в приміщенні Служби та на офіційному веб-сайті. Така інформація повинна містити:

номер телефону для здійснення повідомлень (0472) 714534;

адресу електронної пошти для здійснення повідомлень antykorupcijasad@ukr.net.

Уповноважений розробляє типову форму повідомлення.

Уповноважений веде реєстр повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми або ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень. Порядок ведення відповідного реєстру затверджується начальником Служби за поданням Уповноваженого.

Строки і порядок розгляду Уповноваженим повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень встановлюються в положенні, затвердженому начальником Служби за поданням Уповноваженого.

IV. Норми професійної етики працівників Служби

1. Працівники Служби під час виконання своїх функціональних обов’язків зобов’язані неухильно додержуватися загальновизнаних етичних норм поведінки.  

2. Працівники Служби толерантно і з повагою ставляться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб, а також зобов’язуються не використовувати свої повноваження в інтересах політичних партій та/або політиків.

3. Працівники Служби   діють об’єктивно, незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.

4. Працівники Служби сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують функціональні обов’язки, рішення та доручення органів і посадових осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, а також не допускають зловживань та неефективного використання коштів і майна Служби.

5. Працівники Служби не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх функціональних обов’язків, крім випадків, встановлених законом.

6. Працівники Служби, незважаючи на особисті інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень керівництва Служби, якщо вони становлять загрозу охороняємим законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам або суперечать законодавству.

7. Працівники Служби самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень.

У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які працівник Служби вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охороняємим законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це безпосереднього керівника, або начальника Служби  та Уповноваженого.

V. Права і обов’язки   працівників (крім Уповноваженого) Служби

1.   Начальник Служби та працівники   мають право :

1) надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної програми;

2) звертатися до Уповноваженого за консультаціями щодо виконання Антикорупційної програми та роз’ясненнями щодо її положень.

2.   Начальник Служби та працівники   зобов’язані :

1) дотримуватися відповідних вимог Закону, в тому числі щодо своєчасного та достовірного подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Антикорупційної програми та пов’язаних з нею внутрішніх документів, а також забезпечувати практичну реалізацію Антикорупційної програми;

2) виконувати свої безпосередні обов’язки з врахуванням інтересів Служби;

3) невідкладно інформувати Уповноваженого, начальника Служби про випадки порушення вимог Антикорупційної програми (або про випадки підбурювання до таких дій), вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками Служби або іншими фізичними або юридичними особами, з якими Служба перебуває або планує перебувати у ділових відносинах;

4) невідкладно інформувати в порядку, визначеному Антикорупційною програмою, про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

5) утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю Служби;

6) не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю Служби.

3. Працівникам та начальнику Служби забороняється:

1) використовувати свої службові повноваження або своє становище з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;

2) використовувати будь яке майно Служби чи її кошти в приватних інтересах;

3) вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду (для себе чи для близьких осіб) у зв’язку із здійсненням своїх посадових обов’язків, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та Службою;

4) організовувати, бути посередником або особисто здійснювати будь які готівкові або безготівкові платежі чи розрахунки з діловими партнерами Служби, якщо такі платежі чи розрахунки не передбачені чинним законодавством;

5) впливати прямо або опосередковано на рішення працівників Служби з метою отримання будь-якої матеріальної або нематеріальної вигоди для себе чи для близьких осіб, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та Службою;

6) вчиняти будь які дії, які прямо або опосередковано схиляють інших працівників, начальника Служби до порушення вимог Закону чи Антикорупційної програми.

4. Після звільнення або іншого припинення співробітництва зі Службою, особі забороняється розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію (конфіденційну), яка стала їй відома у зв’язку з виконанням своїх повноважень, договірних зобов’язань, крім випадків, встановлених законом .

5. Вимагання, прохання, одержання подарунків для себе чи третіх осіб від юридичних або фізичних осіб працівниками, начальником Служби (безпосередньо або через інших осіб) у зв’язку із виконанням своїх повноважень або своїм становищем та пов’язаними з цим можливостями не допускаються .

Працівники, начальник Служби можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність (наприклад, подарунки у вигляді сувенірної продукції, пригощення їжею та напоями, запрошення на розважальні заходи, відшкодування транспортних витрат та проживання в готелі), крім випадків, передбачених у пункті 5 цього розділу, вартість таких подарунків визначена Законом України «Про запобігання корупції».

Передбачене цим пунктом обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

даруються близькими особами;

одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

У разі виявлення подарунка, щодо якого існує заборона у його одержанні, у службовому приміщенні, а також у разі надходження пропозиції подарунка працівники, начальник Служби зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, вжити таких заходів:

1) відмовитися від пропозиції;

2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа працівників Служби;

4) письмово повідомити про пропозицію Уповноваженого та безпосереднього керівника   або начальника Служби.

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила таку вигоду або подарунок, та Уповноваженим або її безпосереднім керівником чи начальником Служби

У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє особа, яка є начальником Служби або Уповноваженим, акт про виявлення такого майна підписує ця особа або особа, уповноважена на виконання обов’язків начальника Служби  у разі його відсутності.

6. Працівники, начальник Служби, а також особи, які діють від імені Служби , утримуються від пропозиції подарунків державним службовцям, народним депутатам України, депутатам місцевих рад, їх близьким особам, фактичним або потенційним діловим партнерам, їх працівникам або представникам, а також від будь-якої іншої поведінки, яка може бути розцінена як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю Служби.

Подарунки можуть бути як такі що дозволені у випадках, коли вони відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність і їх вартість не перевищує встановлені законом розміри.

Загальну політику Служби щодо пропозицій подарунків від імені Служби в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність визначає начальник Служби із врахуванням вимог законодавства.

7. Про кожен факт пропозиції подарунка або отримання подарунка в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність працівники, начальник Служби протягом одного робочого дня письмово повідомляють Уповноваженого за встановленою ним формою.

VI. Права і обов’язки Уповноваженого  

1. Уповноважений призначається начальником Служби відповідно до законодавства про працю та Положення про Службу.

2. Уповноваженим (відповідальною особою) може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки.

3. Не може бути призначена на посаду (покладено обов’язки) Уповноваженого особа за наявності обставин, визначених частиною третьою статті 64 Закону.

4. Несумісною з діяльністю Уповноваженого (відповідальної особи) є робота на посадах які створюють реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю Служби.

У разі виникнення обставин несумісності Уповноважений (відповідальна особа) у дводенний строк з дня виникнення таких обставин зобов’язаний повідомити про це начальника Служби   з одночасним поданням заяви про розірвання трудового договору (звільнення від виконання обов’язків) за власною ініціативою.

5. Уповноважений (відповідальна особа)  може бути звільнений з посади (від виконання обов’язків) достроково у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 64 Закону.

Уповноважений може бути звільнений з посади з ініціативи начальника Служби   за умови надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції. Порядок надання такої згоди затверджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 07 жовтня 2016 року № 74, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2016 року за № 1542/29672.

Надання такої згоди для звільнення особи від виконання обов’язків з проведення роботи з питань запобігання та виявлення корупції, реалізації Антикорупційної програми не вимагається.

6. Про звільнення особи з посади (від виконання обов’язків) Уповноваженого (відповідальної особи) Начальник Служби письмово повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції протягом двох робочих днів та забезпечує невідкладне подання нової кандидатури на вказану посаду.

7. Головними завданнями Уповноваженого є підготовка, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання, протидії і виявлення корупції в Службі.

8. Уповноважений  реалізує свої права і обов’язки безпосередньо. До виконання своїх функцій Уповноважений може залучати (за згодою начальника Служби) інших працівників Служби.

9. Здійснення Уповноваженим своїх функцій в Службі є незалежним. Втручання у діяльність Уповноваженого з боку працівників, начальника Служби, ділових партнерів Служби, а також інших особ забороняється.

10. Начальник Служби зобов’язаний:

1) забезпечити Уповноваженому належні матеріальні та організаційні умови праці;

2) сприяти виконанню Уповноваженим функцій, передбачених Законом та Антикорупційною програмою;

3) оперативно реагувати на письмові та усні звернення, пропозиції та рекомендації Уповноваженого, надані ним в межах реалізації Антикорупційної програми;

4) за ініціативи Уповноваженого надсилати запити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Уповноваженого завдань.

11. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань зобов’язаний :

1) виконувати свої функції об’єктивно і неупереджено;

2) організовувати підготовку внутрішніх документів Служби з питань формування та реалізації Антикорупційної програми;

3) розробляти і подавати на затвердження керівника внутрішні документи Служби   з питань, передбачених Антикорупційною програмою;

4) забезпечувати здійснення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням працівниками, начальником Служби Закону і Антикорупційної програми;

5) проводити оцінку результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою;

6) забезпечувати підготовку звіту про стан виконання Антикорупційної програми;

7) забезпечувати здійснення співпраці з особами, які сумлінно повідомляють про можливі факти порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

8) забезпечувати підготовку та подання керівнику пропозицій щодо плану проведення перевірок дотримання вимог Антикорупційної програми;

9) брати участь у проведенні перевірок та внутрішніх розслідуваннях, які проводяться згідно з Антикорупційною програмою;

10) брати участь в проведенні періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності Служби;

11) забезпечувати формування і ведення реєстрів :

працівників Служби, притягнутих до відповідальності за порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

проведених згідно з Антикорупційною програмою антикорупційних перевірок;

проведених згідно з Антикорупційною програмою внутрішніх розслідувань та перевірок;

повідомлень про конфлікт інтересів та про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

12) забезпечувати конфіденційність інформації та захист працівників, які повідомили про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

13) надавати начальнику Служби, працівникам Служби роз’яснення та консультації, пов’язані із застосуванням Антикорупційної програми;

14) брати участь у співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, неурядовими організаціями з питань запобігання корупції;

15) організовувати проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників Служби з питань, пов’язаних із запобіганням корупції;

16) брати участь у процесі добору персоналу Служби;

17) забезпечувати взаємодію і координацію між структурними підрозділами Служби щодо підготовки, забезпечення реалізації та контролю за здійсненням заходів щодо реалізації Антикорупційної програми;

18) здійснювати інші обов’язки, передбачені Законом, Антикорупційною програмою.

12. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань має право :

1) отримувати від працівників, начальника Служби письмові та усні пояснення з питань, що стосуються покладених на нього повноважень (у тому числі під час проведення періодичної оцінки корупційних ризиків, перевірок, внутрішніх розслідувань та експертизи);

2) отримувати від підрозділів Служби інформацію та матеріали (завірені копії фінансових, бухгалтерських та юридичних документів, внутрішню службову кореспонденцію) стосовно діяльності Служби, у тому числі документи, які стосуються проведення тендерних процедур на виконання робіт або послуг.

У разі необхідності Уповноваженому надається доступ до оригіналів документів, копії яких йому були передані.У випадках недоцільності виготовлення значної кількості копій документів Уповноваженому за рішенням керівника підрозділу можуть передаватися оригінали відповідних документів, які підлягають поверненню ним протягом 2 робочих днів  з дати завершення проведення ним заходу, для якого ці документи витребовувалися;

3) отримувати проекти фінансових, організаційно-розпорядчих документів, договорів для проведення їх перевірки на предмет наявності корупційних ризиків;

 4) отримувати доступ до наявних в Службі електронних засобів зберігання і обробки даних та у разі необхідності вимагати оформлення відповідних даних на засвідченому паперовому носії;

5) залучати до виконання своїх функцій, за згодою начальника Служби, працівників Служби

6) ініціювати направлення запитів до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності для отримання від них інформації та матеріалів, пов’язаних з діяльністю Служби;

7) ініціювати питання про притягнення працівників, начальника Служби до відповідальності, у тому числі звільнення із займаних посад відповідно до законодавства;

8) звертатися до начальника Служби з питань реалізації своїх повноважень та виконання обов’язків згідно з положеннями Антикорупційної програми;

9) здійснювати інші права, передбачені Законом, Антикорупційною программою   та посадовою інструкцією.

VII. Порядок звітування Уповноваженого перед Службою

1. Уповноважений не рідше ніж один раз на рік в строки та у порядку, визначені начальником Служби, готує звіт про результати виконання Антикорупційної програми  (далі - Звіт).

2. Звіт повинен включати інформацію щодо :

1) стану виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою;

2) результатів впровадження заходів, визначених Антикорупційною програмою;

3) виявлених порушень вимог Закону, Антикорупційної програми та заходів, вжитих для усунення цих порушень;

4) кількості та результатів проведених перевірок та внутрішніх розслідувань;

5) фактів перешкоджання належному виконанню Уповноваженим своїх функцій, встановлення для нього необґрунтованих обмежень, випадків втручання у його діяльність з боку третіх особ;

6) наявних пропозицій і рекомендацій.

3. У разі необхідності зміст наданого Звіту додатково обговорюється Уповноваженим із начальником Служби.

VIII. Порядок здійснення нагляду, контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів

1. Уповноважений здійснює нагляд і постійний контроль за дотриманням працівниками, начальником Служби Антикорупційної програми.

2. Нагляд і контроль за дотриманням Антикорупційної програми здійснюються Уповноваженим у таких формах :

1) розгляд і реагування на повідомлення про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

2) здійснення планових та позапланових перевірок діяльності працівників Служби   щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми;

3) проведення експертизи організаційно-розпорядчих, юридичних, виробничих та фінансових документів, а також їх проектів.

3. Якщо під час здійснення нагляду або контролю за дотриманням Антикорупційної програми Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед начальником Служби питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.

4. Уповноважений забезпечує організацію здійснення оцінки результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою.

Для здійснення оцінки Уповноважений має право отримувати у письмовій формі відповідну інформацію від працівників, начальника Служби про результати реалізації відповідних заходів.

Результати оцінки узагальнюються Уповноваженим у письмовому звіті, який він складає не рідше ніж раз на шість місяців і передає начальнику Служби. Оцінка проводиться за критеріями, визначеними Уповноваженим.

IX. Умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти порушень антикорупційних вимог

1. Працівникам Служби гарантується конфіденційність їх повідомлень начальнику Служби або Уповноваженому про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень в діяльності інших працівників Служби та повідомлень про факти підбурення працівників Служби до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень.

2. Повідомлення про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, а також повідомлення про факти схилення працівників Служби   до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, можуть бути здійснені в усній чи письмовій формі, за допомогою каналів зв’язку, визначених у Антикорупційній програмі. Повідомлення також можуть здійснюватися працівниками та посадовими особами ділових партнерів Служби.

Начальник Служби забезпечує роботу вказаних каналів зв’язку та їхній захист від зовнішнього втручання і витоку інформації.

3. Подання завідомо неправдивих повідомлень не припустимо.

4. Повідомлення працівників Служби про виявлення ознак вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути анонімними.

Анонімне повідомлення про виявлення ознак вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень може бути розглянуто лише у випадку, коли наведена у ньому інформація стосується конкретного працівника Служби або ділових партнерів Служби   та має в собі фактичні дані, які можуть бути перевірені.

5. Перевірку інформації, викладеної в повідомленні, здійснює Уповноважений, а якщо повідомлення стосується дій самого Уповноваженого - працівник, визначений начальником Служби.

6. Будь-які дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка повідомила Уповноваженого про факти схилення до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або про виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення працівниками чи іншими особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, належать до конфіденційної інформації та охороняються згідно з законом.

Уповноважений та особи, залучені ним до перевірки викладеної у повідомленні інформації, не в праві її розголошувати.

X. Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення

1. Начальник Служби та/або Уповноважений в межах своїх повноважень забезпечують умови для захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні та протидії корупції в Службі.

2. Інформація про працівника, який повідомив про ознаки порушення вимог Антикорупційної програми, виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення (далі - викривач), не може бути розголошена, крім випадків, встановлених законом.

3. Особу що поінформувала про ознаки порушення вимог Антикорупційної програми не можна звільнити чи примусити до звільнення, притягнути до дисциплінарної відповідальності чи  до інших негативних заходів впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог антикорупційного законодавства та вимог Антикорупційної програми.

4. У разі витоку конфіденційної інформації про викривача начальник Служби, Уповноважений за заявою такого працівника або за власною ініціативою, повинен невідкладно вжити всіх заходів для уникнення настання негативних наслідків для викривача, пов’язаних з таким розголошенням.

5. Заходи для захисту викривача визначаються   начальником Служби спільно з Уповноваженим і впроваджуються за умови письмової згоди працівника.

XI. Врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників Служби

1. Працівники Служби зобов’язані не пізніше наступного робочого дня з дати, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомляти про це свого безпосереднього керівника, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити заходів щодо врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів.

У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у  начальника Служби він письмово повідомляє про це Уповноваженого .

У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у Уповноваженого він письмово повідомляє про це начальника Служби.

2. Безпосередній керівник особи протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення про спосіб врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє працівника.

Безпосередній керівник, якому стало відомо про конфлікт інтересів у підлеглого йому працівника, зобов’язаний вжити передбачених законом заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (у тому числі у разі самостійного виявлення наявного конфлікту інтересів у підлеглої йому особи без здійснення нею відповідного повідомлення).

3. Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється за допомогою одного з нижченаведених заходів:

1) усунення працівника від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті;

2) встановлення додаткового контролю за виконанням працівником відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень;

3) обмеження в доступі працівника до певної інформації;

4) перегляду обсягу функціональних обов’язків працівника;

5) переведення працівника на іншу посаду;

6) звільнення працівника.

Порядок застосування заходів врегулювання конфлікту інтересів та його особливості для різних категорій працівників Служби встановлюються Уповноваженим.

4. Рішення про врегулювання конфлікту інтересів у діяльності начальника Служби   приймається Укравтодором.

5. Працівники Служби можуть самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням   документів що його підтверджують, безпосередньому начальнику Служби та Уповноваженому. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь яку можливість його приховування.

XІІ. Порядок надання працівникам роз’яснень та консультацій Уповноваженим

1. При наявності питань щодо тлумачення окремих положень Антикорупційної програми начальник Служби, працівники Служби можуть звернутися до Уповноваженого за отриманням усного чи письмового роз’яснення.

2. Суть звернення щодо надання роз’яснення чи консультації викладається безпосередньо Уповноваженому (у визначені Уповноваженим дні та години особистого прийому) або шляхом направлення на його ім’я службової записки чи надіслання на його електронну адресу письмового звернення у довільній формі.

3. Уповноважений надає усне роз’яснення під час особистого прийому або у письмовій формі - не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня отримання запиту.

Уповноважений може продовжити строк розгляду звернення, але не більше ніж на 3 робочих дня, про що письмово інформує особу, яка звернулась за роз’ясненням.

4. Якщо підчас надання роз’яснення Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми,  ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед начальником Служби питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.

XІІІ. Порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання та виявлення корупції в Службі

1. Підвищення кваліфікації працівників Служби у сфері запобігання та виявлення корупції здійснюється з метою надання базових знань з питань антикорупційного законодавства, підвищення рівня виконання вимог Антикорупційної програми, формування антикорупційної культури, а також виховання нетерпимості до корупції.

Підвищення кваліфікації повинно передбачати як заходи для всіх працівників Служби, так і окремі заходи для начальника Служби.

Тематика та форма заходів (семінари, лекції, практикуми, тренінги тощо) із підвищення кваліфікації визначаються Уповноваженим з урахуванням:

1) пропозицій начальника Служби, керівників структурних підрозділів;

2) результатів оцінки впровадження заходів Антикорупційної програми;

3) результатів періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності Служби;

4) результатів внутрішніх розслідувань;

 3. Витрати часу на підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції складають не менше 0,03 відсотка  загального обсягу робочого часу на півріччя.

4. Облік проведених заходів із підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції, а також облік присутніх на заходах здійснюється Уповноваженим.

XIV. Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення Антикорупційної програми

1. У разі наявності інформації, що свідчить про ознаки порушення працівниками вимог Антикорупційної програми, здійснюються такі заходи:

1) призначається у встановленому розділом XV Антикорупційної програми порядку внутрішнє розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення;

2) за наявності достатніх підстав за результатами внутрішнього розслідування начальник Служби накладає дисциплінарне стягнення відповідно до закону.

2. Дисциплінарні стягнення накладаються начальником Служби на працівників Служби   відповідно до норм законодавства про працю.

XV. Порядок проведення внутрішніх розслідувань

1. У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення Антикорупційної програми працівником Служби, або ознак вчинення працівником Служби корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень Уповноважений повідомляє про це начальника Служби, який вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.

У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми,  ознак вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення, начальником Служби, Уповноважений повідомляє про це Укравтодор.

У разі надходження повідомлення або виявлення фактів про вчинення Уповноваженим корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми начальник Служби повідомляє про це Укравтодор   і вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.

2. За умов, передбачених пунктом 1 цього розділу, начальник Служби зобов’язаний вжити таких заходів:

1) протягом двох днів ініціювати проведення внутрішнього розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення Антикорупційної програми або корупційне чи пов’язане з корупцією правопорушення;

2) за результатами проведення внутрішнього розслідування застосувати дисциплінарне стягнення до винних осіб, якщо для цього є підстави;

3) за результатами внутрішнього розслідування визначити способи усунення причин і наслідків порушення, якщо таке мало місце, а також забезпечити заходи щодо запобігання таким діям у майбутньому;

4) у разі виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, за вчинення якого передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність, негайно інформувати про це спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

3. Внутрішнє розслідування проводиться лише у випадках, коли надана або виявлена інформація стосується конкретних осіб та має фактичні дані, які є можливість перевірити.

Внутрішнє розслідування призначається керівником і здійснюється комісією. Порядок проведення внутрішніх розслідувань, які здійснюються відповідно до Антикорупційної програми, затверджується керівником.

До складу комісії обов’язково залучається Уповноважений, за винятком випадків, коли розслідування призначається за наслідками виявлення фактів чи отримання інформації про вчинення Уповноваженим корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми.

Строк проведення розслідування не повинен перевищувати 5 робочих днів.  

Матеріали проведених внутрішніх розслідувань зберігаються в архіві Уповноваженого не менше 5 років.

У випадку якщо за результатами внутрішнього розслідування на Уповноваженого накладається дисциплінарне стягнення, про це письмово повідомляється Національне агентство з питань запобігання корупції у дводенний строк з дати його накладення.

XVI. Порядок внесення змін до Антикорупційної програми

1. Начальник Служби забезпечує організацію механізмів зворотного зв’язку та інші внутрішні процеси, спрямовані на підтримку та постійне вдосконалення Антикорупційної програми.

2. Зміст Антикорупційної програми може бути переглянутий за результатами:

1) звіту про оцінки корупційних ризиків у діяльності Служби;

2) здійснення нагляду і контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів;

3) аналізу практики виконання Уповноваженим своїх посадових обов’язків;

4) проведення Уповноваженим анкетування, обговорення та консультацій із працівниками, начальником Служби щодо удосконалення Антикорупційної програми.

3. Ініціатором внесення змін до Антикорупційної програми може бути Уповноважений,   начальник Служби та працівники Служби.

4. Пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми подаються Уповноваженому, який їх вивчає та систематизує. Раз на рік Уповноважений надає керівнику узагальнення пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, які надійшли, та надає свої рекомендації щодо їх врахування або відхилення .

5. Керівник, отримавши від Уповноваженого узагальнення пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, ініціює проведення їх відкритого обговорення трудовим колективом.

У випадках коли  Уповноважений наполягає на терміновому внесенні певних змін до Антикорупційної програми, начальник Служби у найкоротший строк, але не пізніше 10 днів з дати надходження таких пропозицій, ініціює проведення відповідного обговорення.

6. У результаті схвалення пропозицій   працівниками (трудовим колективом) начальник Служби своїм наказом затверджує відповідні зміни до Антикорупційної програми, які є її невід’ємною частиною.